Moms i hotellrörelse mm

Skatteverket har i ett nytt ställningstagande redogjort för när rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande är momspliktigt.

 

Momspliktig rumsuthyrning mm

 

Upplåtelse av rum, hyresrätter, bostadsrätter mm är normalt undantagen från moms. Rumsuthyrning i hotellrörelse och liknande verksamhet är dock momspliktigt (12% moms).

Skatteverket har kommit med ett nytt ställningstagande där de ger sin syn på hur momspliktig rumsuthyrning i hotellrörelse eller liknande ska bedömas i olika situationer. Det nya ställningstagandet har kommit med anledning av två domar från Högsta förvaltningsdomstolen där rätten har en annan uppfattning i frågan än vad Skatteverket tidigare gett uttryck för.

Det nya ställningstagandet behandlar inte uthyrning av campingplatser och motsvarande campingverksamhet.

 

Förutsättningar för momsplikt

 

I sin bedömning skriver Skatteverket att det av praxis framgår att bedömningen om det är fråga om en momspliktig fastighetsuthyrning eller inte ska göras utifrån verksamhetens ändamål och innehåll. En momsfri upplåtelse av en fastighet är vanligtvis en förhållandevis passiv verksamhet som inte skapar något betydande mervärde, medan momspliktig rumsuthyrning inom hotellbranschen innebär ett mer aktivt utnyttjande av fastigheten.

Skatteverket anser att följande två villkor ska vara uppfyllda för att rumsuthyrningen ska vara momspliktig:

  • Uthyrningen avser logi för en kortare tid, tillfällig logi, och
  • Uthyrningen sker inom ramen för en hotellrörelse eller liknande.

Moms behöver inte tas ut om omsättningen i den ekonomiska verksamheten inte överstiger 80 000 kr.

Logi för en kortare tid

För att uthyrningen av möblerade rum ska anses vara för en kortare tid anser Skatteverket att mot bakgrund av senare praxis ska uthyrningen till respektive boende uppgå till högst tre månader. Det kan dock godtas om uthyrningen under enstaka fall är längre än tre månader

Detta är en förändring då Skatteverket tidigare ansåg att en uthyrningstid fick vara högst fyra månader för att räknas som tillfällig.

Hotellrörelse eller annan liknande verksamhet

Skatteverket anser att följande omständigheter talar för att uthyrningen av ett möblerat rum sker i en hotellrörelse:

  • att uthyrningen marknadsförs i konkurrens med hotellbranschen, oftast till dygns- eller veckopris,
  • att uthyraren, i viss utsträckning, tillhandahåller tjänster som är typiska för en hotellrörelse.

Exempel på anläggning som är särskilt anpassad för ändamålet är hotell och vandrarhem. Exempel på typiska tjänster i hotellverksamhet är reception, städning, byte eller hyra av sänglinne och frukostservering.

Rätten till momslyft

Det är inte tillåtet att lyfta moms på utgifter som hör till stadigvarande bostad. Med stadigvarande bostad räknas en byggnad eller del av en byggnad som är inrättad för permanent boende eller som används som stadigvarande bostad. Förbudet mot momslyft gäller dock inte en byggnad, eller en avskild del av en byggnad, som uteslutande används för momspliktig rumsuthyrning i hotellrörelse.

När det gäller en byggnad, eller del av byggnad, som delvis används för rumsuthyrning och som även används privat gäller dock förbudet mot momslyft för stadigvarande bostad. Detsamma gäller för uthyrning av ett möblerat rum eller en del av en bostad som inte är avskilt från den övriga bostaden. Detta gäller även om rummet eller delen av bostaden endast används för momspliktig uthyrning. Även om momslyft inte är tillåtet på utgifter som hör till själva byggnaden får momslyft dock göras på kostnader som endast motiveras av den momspliktiga uthyrningen.

Skatteverket ger i sitt ställningstagande fem olika exempel på hur rumsuthyrning kan bedömas. Här är två av dem:

Uthyrning av egen bostad

Adam hyr ut sin möblerade lägenhet till turister via marknadsföring på webben. Uthyrningen sker till dygns- eller veckopris och turisterna bor i lägenheten mellan två och sju dagar. Adam städar och byter sänglinne, i övrigt gäller självhushåll. Lägenheten kan hyras ut en stor del av året men hyrs oftast ut under sommarmånaderna. När lägenheten inte hyrs ut bor Adam själv i bostaden. Ersättningen är ca 75 000 kr per år.

Skatteverket anser att uthyrningen är en ekonomisk verksamhet som avser en kortare tid och liknar hotellverksamhet. Därmed är uthyrningen momspliktig. Detta skulle gälla även om gästerna skulle stå för städningen eller ha med sig eget sänglinne. Eftersom ersättningen understiger omsättningsgränsen för moms, 80 000 kr, kan dock Adam välja att verksamheten ska vara momsbefriad.

Om ersättningen skulle överstiga 80 000 kr blir Adam skyldig att redovisa moms på hyresersättningen. Adam får då lyfta moms på utgifter som endast är motiverade av den momspliktiga uthyrningen exempelvis förmedlingsprovision, rengöringsmedel, sänglinne och handdukar. Eftersom den uthyrda lägenheten även används privat av Adam så blir förbudet mot momslyft för stadigvarande bostad tillämpligt. Moms får därför inte lyftas på de utgifter som hör till själva bostaden som exempelvis kostnader för drift, reparationer och underhåll.

Uthyrning till studenter och Bed & Breakfast

Britta hyr under terminerna ut tre möblerade rum till studenter. Rummen finns i en separat byggnad på Brittas fastighet. Det ingår ingen service. Under juni–augusti hyrs rummen ut via en webbplats för hotellbokningar. Uthyrningen sker dygns- och veckovis till turister som Bed & Breakfast. Turisterna bor i rummen 2–7 dagar. Det ingår frukost, sänglinne och handdukar samt städning i priset. Byggnaden används inte privat av Britta.

Enligt Skatteverket ska terminsuthyrningen till studenter bedömas som sådan passiv rumsuthyrning som är momsfri. Uthyrningen till turisterna ska däremot anses vara en momspliktig rumsuthyrning då uthyrningen avser en kortare tid och har en viss service som typiskt sett förekommer i hotellbranschen. Då de möblerade rummen inte enbart används för momspliktig uthyrning, utan även till sådan uthyrning av bostad som är momsfri blir förbudet mot momslyft för stadigvarande bostad tillämpligt. Det gäller utgifter för byggnaden och utgifter i samband med uthyrningen till studenter, det kan vara reparation, underhåll och drift. Däremot kan Britta göra momslyft på kostnader som endast motiveras av den momspliktiga uthyrningen som eventuell förmedlingsprovision, rengöringsmedel, sänglinne och handdukar.

Ersätter tidigare ställningstagande

Detta ställningstagande ersätter det tidigare ställningstagandet 131 675099-15/111 från 2015.

Skatteverket har ändrat sin bedömning på rad punkter:

  • Uthyrningen till Migrationsverket avseende tillfälligt boende för asylsökande (ABT-boende) bedöms nu som momspliktig uthyrning.
  • Vistelsetiden har i det nya ställningstagandet tillmätts en större betydelse vid bedömningen av syftet och innehållet i uthyrningsverksamheten. Definitionen av kortare tid har ändrats från fyra till tre månader.
  • Kriteriet att momsplikten kan påverkas när en verksamhet varaktigt ändrar inriktning har slopats.
  • Kriteriet att en momspliktig uthyrning av en privatbostad förutsätter att omsättning ska uppgå till 50 000 kr och uppgå till 16 veckor har också slopats.

Skatteverkets ställningstagande 8-2254572