Moms på idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsligt evenemang

Skatteverket ger i ett nytt ställningstagande sin syn på vilka tjänster som innebär att någon ges tillfälle att utöva idrottslig verksamhet respektive ges tillträde till idrottsligt evenemang.

6% moms eller momsfritt på idrottsutövning och idrottsevenemang

På avgifter för tillträde till idrottsevenemang eller för att utöva idrottslig verksamhet är det 6% moms. Dessa avgifter kan dock vara momsfria om staten, kommunen eller en allmännyttig ideell förening står för verksamheten.
Det innebär att entréavgifter till idrottstävlingar normalt blir momsfria eftersom det oftast är ideella föreningar som arrangerar idrottstävlingar, t ex fotbolls-, hockey- eller innebandymatcher.

Även avgifter för att utöva idrott är normalt momsfria eftersom det är vanligt att kommunerna äger simhallar och idrottshallar och det oftast är ideella föreningar som står bakom idrottsutövningen.

Nytt ställningstagande

Skatteverket har i ett nytt ställningstagande redogjort för sin syn på vad som avses med idrottslig verksamhet och tillträde till idrottsevenemang och vilka tjänster som omfattas av begreppen.

Det nya ställningstagandet ersätter tidigare ställningstagande, dnr 131 409836-16/111, och dnr 202 233726-19/111, och innebär följande ändringar:

  • Uthyrning av personal, i form av exempelvis en tränare, är inte en tjänst som ger en person möjlighet att utöva idrott eller fysisk träning. Därmed omfattas tjänsten inte av 6% moms. Det kan exempelvis vara att ett företag tillhandahåller en tränare till ett gym, där tränaren ska träna gymmets kunder i dess lokaler och i gymföretagets namn. Det är då fråga om uthyrning av personal i form av en tränare till ett gymföretag, vilket innebär 25% moms.
  • En idrottsanläggning har särskilda anordningar eller särskild inredning som är avsedd för utövande av idrott eller fysisk träning. Enligt Skatteverket kan även särskilda lokaler eller anläggningar med simulatorer vara en idrottsanläggning. Det gäller dock under förutsättning att den fysiska aktivitet som utövas med hjälp av simulatorn motsvaras av en sådan aktivitet som är idrott eller fysisk träning utan simulatorn. Aktiviteten kan utföras av verkliga redskap eller utrustning i en verklighetstrogen simulerad miljö. En sådan tjänst omfattas då av 6% moms.
  • Exempel på tjänster som har samband med idrott finns i Skatteverkets rättsliga vägledning.

Förutom det som är nytt i ställningstagandet ger Skatteverket sin syn på vilka tjänster som innebär att någon ges tillfälle att utöva idrottslig verksamhet respektive ges tillträde till idrottsligt evenemang.

Tillfälle att utöva idrottslig verksamhet

Med idrottslig verksamhet avses en aktivitet i form av idrott eller fysisk träning. En tjänst som innebär att en person får tillfälle att utöva idrottslig verksamhet betyder att personen ges möjlighet att utöva idrott eller fysisk träning i en särskild lokal eller anläggning avsedd för en sådan aktivitet, se separat artikel.

Det kan också var idrottslig verksamhet genom ett direkt ledande av en eller flera personer i idrott eller fysisk träning. Skatteverket anser att det krävs att en ledare, tränare eller instruktör fortlöpande bidrar till utövarens fysiska prestation. Sådana tjänster kan också tillhandahållas i realtid via internet. Instruktioner som lämnas före eller efter själva idrotts- eller träningstillfället omfattas dock inte av 6% moms. Detsamma gäller för helt teoretiska genomgångar och förinspelade instruktioner. På den typen av tjänster är det 25% moms.

 

Vem som köper aktiviteten saknar betydelse. Det kan exempelvis vara en arbetsgivare som betalar för att den anställde ska kunna utöva idrott eller fysisk träning.

 

Uthyrning av utrustning för idrott eller fysisk träning är inte en tjänst som ger en person ett tillfälle att utöva idrott eller fysisk träning och omfattas därmed inte av 6% moms.

Syftet att utöva idrott eller fysisk träning

Skatteverket menar att den lägre momsen, 6%, gäller om det huvudsakliga syftet med aktiviteten är att utöva idrott eller fysisk träning. Det är den genomsnittlige utövarens syfte med en aktivitet som har betydelse. En grundläggande förutsättning är dock att aktiviteten kräver fysisk ansträngning som inte är försumbar. Kortspel, tv-spel och flipperspel är exempel på aktiviteter som inte omfattas då den fysiska ansträngningen för den genomsnittlige utövaren är försumbar.

 

Vidare måste aktiviteten rikta sig till en människa, men det kan även ske tillsammans med ett djur som ett ekipage. Agility är ett sådant exempel. Däremot omfattas inte hundkapplöpning eller träning av djur av 6% moms.

Lärarledda utbildningar

Om det är lärarledda utbildningar i utövande av idrott eller fysisk träning är det ofta teoretiska moment inkluderade. I det fallet är det teoretiska momentet bara ett medel för att deltagaren på bästa sätt ska kunna utöva idrotten eller den fysiska träningen. En sådan kurs, som syftar till att lära deltagarna att bli bättre på att utöva sin idrott eller fysiska träning, är den teoretiska delen underordnad de fysiska momenten.

 

Däremot om syftet med en utbildning är att deltagarna ska blir instruktörer eller tränare i en aktivitet är det huvudsakliga syftet inte att utöva idrott eller fysisk träning.

 

Aktiviteter som hör till Riksidrottsförbundet

Riksidrottsförbundet består av olika medlemsförbund som är organiserade utifrån olika idrotter som normalt kräver en tydlig fysisk ansträngning.

 

Skatteverket anser att sådana aktiviteter som ingår i Riksidrottsförbundet ska presumeras utgöra idrott eller fysisk träning under förutsättning att aktiviteten utövas på det sätt som förbundet har angett för den specifika idrottsgrenen. Om det inte utövas på det sättet ska en bedömning av det huvudsakliga syftet med aktiviteten göras.

 

Lek, nöje och avkoppling omfattas inte

Om det huvudsakliga syftet med en fysisk aktivitet inte är att utöva idrott eller fysisk träning kan det vara att aktiviteten präglas av lek, nöje eller avkoppling. Dessa kan utövas i särskilda anläggningar som normalt endast riktar sig till barn, till exempel klätterställningar, klätterväggar, studsmattor, cykelbanor för trehjulingar och planer med utrustning för olika bollsporter.

Det förekommer också att fysiska aktiviteter utövas i lokaler som i huvudsak är inrättade för nöjen och avkoppling, såsom barer, spelhallar och liknande. Skatteverket anser att fysiska aktiviteter som utövas på sådana anläggningar eller lokaler har karaktären av nöje och räknas inte som idrottslig verksamhet.

Tillträde till idrottsligt evenemang

Tillträde till ett idrottsligt evenemang omfattas också av 6% moms. Med begreppet tillträde till ett idrottsligt evenemang avses ett särskilt arrangemang där idrott eller fysisk träning utövas. Evenemanget äger rum vid en viss tidpunkt och pågår under en begränsad tid på en viss plats.

 

Enligt Skatteverket innebär det att en person har rätt att närvara på ett evenemang antingen som publik eller som deltagare i utbyte mot exempelvis en biljett till en fotbollsmatch eller tävlingsavgift till en skidtävling. Hur detta betalas till säljaren av evenemanget saknar betydelse.

 

Även visningar (utsändning) av ett evenemang kan omfattas av 6% moms om visningen sker inför publik direkt då evenemanget äger rum. Det har ingen betydelse om utsändningen är fördröjd av något skäl, till exempel att den av rättighetsskäl inte får sändas samtidigt som evenemanget genomförs. Om visningen inför publik sker efter att evenemanget har ägt rum, krävs det att den inspelade filmen inte har bearbetats, redigerats eller klippts för att tillhandahållandet ska omfattas av 6% moms.*

Skatteverkets ställningstagande 8-2056195