Moms på medlemsinsatsen för bredband

Enligt Skatterättsnämnden ska det vara moms på den medlemsinsats som medlemmarna betalar för att få tillgång till föreningens bredbandsnät.

Bakgrund

En ekonomisk förening (föreningen) tillhandahåller sina medlemmar nätanslutningar för bredband, samt digitala tjänster som är kopplade till anslutningen. Medlemmarna antas vara fastighetsägare som avtalar med föreningen om att ansluta sin fastighet till föreningens kommunikationsnät för bredband.

 

Enligt anslutningsavtalen ska föreningen ansluta byggnaderna på medlemmens fastighet till föreningens ledningsnät. Föreningen ansvarar för material fram till byggnadens användarnod samt installation, avslutning av fiberkabel och anslutning till mediaomvandlare i användarnod. Föreningen står även för grävningsarbeten.

 

Utbyggnaden av föreningens bredbandsanläggning har skett i etapper och föreningen planerar nu att påbörja en ny etapp. Utbyggnaden finansieras dels av näringsbidrag från Jordbruksverket, samt genom medlemsinsatser och anslutningsavgifter från medlemmarna.

 

Föreningen vände sig till Skatterättsnämnden (SRN) med frågan om moms ska redovisas på medlemsinsatsen som nya medlemmar måste betala vid den kommande utbyggnaden.

Hänvisar till momsdirektivet

SRN konstaterar att om det ska vara fråga om en momspliktig omsättning av en tjänst krävs det att det faktiskt tillhandahålls en tjänst mot ersättning.

 

I sin bedömning hänvisar SRN till momsdirektivet där det bland annat framgår att det krävs ett direkt samband mellan tillhandahållandet av en tjänst och den ersättning som faktiskt mottas av den beskattningsbara personen. Ett sådant direkt samband finns om det är ett rättsförhållande mellan leverantören och mottagaren av tjänsten som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer. Den ersättning som leverantören av tjänsten tar emot ska då motsvara det faktiska motvärdet för den tjänst som tillhandahålls mottagaren.

 

Moms på medlemsinsatsen

I detta fall erbjuder föreningen fastighetsägare tillgång till ett bredbandsnät mot ersättning i form av medlemsinsatser och anslutningsavgifter.

 

Enligt SRN finns det därmed ett direkt samband mellan föreningens tillhandahållande av tjänsten och ersättningen, eftersom det finns ett rättsförhållande mellan föreningen och medlemmen som innebär ett ömsesidigt utbyte av prestationer. Medlemmen får tillgång till bredbandsnätet mot att betala medlemsinsats respektive anslutningsavgift, vilket är det faktiska motvärdet för tjänsten. SRN:s slutsats är alltså att moms ska redovisas på medlemsinsatsen.

 

Förhandsbeskedet är överklagat och kommer att avgöras av Högsta förvaltningsdomstolen.

Skatterättsnämnden 60-22/I