Ny momslag

1 juli 2023 införs en ny momslag. Den nya momslagen är en omarbetning av nuvarande momslag och syftet är att göra den mer lättförståelig och lättillämpad.

Ny struktur och modernare språk

Riksdagen har beslutat om en ny momslag. Den nuvarande lagen är från 1994 och efter många tillägg och omskrivningar har den upplevts som krånglig och svåröverskådlig. Den nya momslagen är en omarbetning av den nuvarande momslagen och syftet är att göra den mer lättförståelig och lättillämpad.

Momslagen får ny struktur, modernare språk och är anpassad till momsdirektivets begrepp, struktur och systematik. Lagen är uppdelad i 24 kapitel som i stor utsträckning följer momsdirektivets uppdelning.

Det blir också följdändringar i flera lagar och tanken är att alla frågor som rör moms ska finnas i en och samma lag.

Bestämmelser i speciallagar förs in i momslagen

I den nya lagen kommer det även att införas bestämmelser om särskilda ordningar för moms vid distansförsäljningar av varor och tjänster samt vissa bestämmelser om frihet från skatt vid import med mera som endast avser moms. Dessa regler har funnits i speciallagar tidigare men tas nu alltså in i momslagen.

Kompletterat konkurrensrekvisit

Riksdagen har också beslutat att konkurrensrekvisitet ska kompletteras och anpassas till momsdirektivet vilket betyder att de svenska reglerna inte ska kunna tillämpas snävare än direktivet. Som en följd att detta kommer det i lagen att tydliggöras vad som gäller när ideella föreningar säljer tjänster internt.

Ikraftträdande

Den nya momslagen träder i kraft 1 juli 2023.

Regeringens proposition 2022/23:46, Skatteutskottets betänkande 2022/23:SkU10