Så här blev förslaget om nya skatteregler för ägarskiften

Resultat skrev i förra veckan om regeringens förslag om likvärdig skatt vid generationsskifte. Så här blev propositionen om de nya skattereglerna.

 

Förslaget innebär att en andel i ett fåmansföretag inte ska anses kvalificerad enbart på grund av att någon annan närstående än andelsägarens make har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet under förutsättning att vissa villkor är uppfyllda. Dessa regler föreslås tillämpas på en andel, en rörelse eller en verksamhetsgren som överlåtits efter 30 juni 2019.

 

I propositionen finns även förslaget att andelar i ett fåmansföretag är kvalificerade när andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret, eller något av de fem föregående beskattningsåren, varit verksam i betydande omfattning i ett företag som bedriver samma eller likartad verksamhet som det företag i vilket andelsägaren indirekt äger andelar. Vid tillämpningen av utomståenderegeln ska det bortses från undantaget från bestämmelserna om samma eller likartad verksamhet. Bestämmelsen om samma eller likartad verksamhet i ett indirekt ägt företag föreslås tillämpas första gången för beskattningsår som börjar efter 31 december 2019.

 

Här kan du läsa propositionen i sin helhet: Nya skatteregler för ägarskiften mellan närstående i fåmansföretag prop 2018/19:54

 

Propositionen har nu lämnats till riksdagen. Därifrån skickas det sedan till ett av riksdagens utskott, som fördjupar sig i förslaget och i sin tur lämnar ett förslag till hur det tycker att riksdagen ska besluta.

 

Charlotta Marténg

Läs mer: Likvärdig skatt vid generationsskifte föreslås

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat