Skärpta straff för företag föreslås

Bötesstraffen för företag kan komma att höjas. Regeringen vill höja maxbeloppet för företagsbot från 10 miljoner kronor till 500 miljoner kronor.

 

Förslaget om skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag har varit ute på remiss. Nu har regeringen överlämnat en proposition till riksdagen med förslag om att höja maxbeloppet för företagsboten. Höjningen från 10 miljoner till 500 miljoner kronor gäller allvarliga brott som begås av större företag och enligt regeringen är syftet med lagförslaget att ge företa tydliga incitament att organisera sig på ett sätt så att risken för brott i verksamheten minskas.

 

Brott som åsyftas är exempelvis internationella mutbrott, penningtvätt eller allvarliga miljö- eller arbetsmiljöbrott. Regeringen föreslår också att företagets betalningsförmåga ska ha betydelse för företagsbotens storlek när det handlar om särskilt allvarlig brottslighet i större företagsverksamhet.

 

I och med lagförslaget utökas också möjligheterna att förelägga företagsbot genom strafföreläggande. Regeringen vill också se att svensk domstol får utökad behörighet att döma över vissa internationella mutbrott.

 

Propositionen ska behandlas i riksdagen och lagändringarna föreslås träda i kraft 1 januari 2020.

 

 

Läs mer: Regeringens proposition Skärpta straffrättsliga sanktioner mot företag

Texten publiceras i samarbete med tidningen Resultat