Utökade möjligheter till anstånd

Mot bakgrund av högre energipriser och försenat elprisstöd samt hög inflation har nu riksdagen beslutat om utökade möjligheter till skatteanstånd genom att antalet möjliga perioder med anstånd utökas från och med 13 februari 2023.

Samma modell som infördes under pandemin

Anstånden kommer att fungera enligt den modell som infördes under pandemin (se artikel från februari 2022, Coronastöd återinförs och utvidgas), med följande tillägg/ändringar:

  • Anståndstiden får bestämmas till längst ett år, den bortre tidsgränsen för anstånden flyttas dock från 12 februari till 12 september 2023.
  • Uppehåll för preliminärskatt på lön och arbetsgivaravgifter ska kunna beviljas för högst 12 månader, i stället för de 9 månader som gäller i dag. Detsamma gäller moms för företag som redovisar moms månadsvis.
  • Anstånd för moms som redovisas kvartalsvis ska kunna beviljas för högst fyra redovisningsperioder, i stället för dagens tre.
  • Anstånd med skatterna ovan kan även beviljas för redovisningsperioder som inföll under april–juni 2022.

Företag som redovisar moms årsvis får även i fortsättningen skjuta upp två års moms.

Ikraftträdande

De nya reglerna träder ikraft 13 februari 2023. Det är även från detta datum som Skatteverket kan fatta beslut enligt de nya reglerna.

Regeringens prop 2022/23:52, Finansutskottets betänkande, FiU31