Vad påverkar soliditeten? Experterna svarar

Experterna om vad som påverkar ett bolags soliditet. Vad behövs mer än bra vinst?

 

Min bank talar om att bolagets soliditet måste förbättras. Utöver att vinsten ska vara bra vad finns det mer som påverkar?

 

Soliditeten är andelen eget kapital av balansomslutningen. Med detta menas att om det sammanlagda bokförda värdet av alla tillgångar i bolaget är 100 och det sammanlagda bokförda värdet av alla skulder och reserveringar är 80 så är soliditeten 20 och i det här fallet 20 procent. Detta innebär att om man kan minska balansomslutningen utan att något annat ändras så stiger soliditeten. Exempelvis ska man ur soliditetssynpunkt inte ha årsbokslut när lagret är som störst om lagret finansieras genom lån/checkkredit. Soliditeten påverkas också negativt om man köper en bil på avbetalning i stället för att leasa densamma. Att amortera skulder, inklusive leverantörsskulder, i samband med bokslutsdatum sänker också balansomslutningen och höjer därmed soliditeten, allt annat lika.

 

Jan Kjäll, Senior Advisor och före detta auktoriserad revisor